Przeplyw towaru w lancuchu dostaw

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

przenośna kasa fiskalna

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w historii minimalnych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych danych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie musi spełniać towar w relacje od miejsca w jakim będzie on używany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kojarzona jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z sektora. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.