Obowiazki pracodawcy kawa herbata

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z łatwością nastąpienia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do zrealizowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady tworzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, jakich pragnie wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania liczeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę bycia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w okolicy zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument winien być zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dobrze oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.