Instalacje atex

ATEX to projekt od francuskich słów Atmosphères Explosibles. Stanowi toż zawarta w życie dyrektywa Unii Europejskiej, w której określone zostały wymagania co do produktów używanych w okolicach zagrożonych wybuchem. W dyrektywie wprowadzono podział na dwie strefy zagrożenia. Pierwsza związana jest z gazami, cieczami i ich oparami, druga dotyczy palnych pyłów. Aby dokonać montażu instalacji ATEX (atex installation), niezbędne są cztery kroki. Ważny to opinia i ocena ryzyka, drugi – wdrożenie, trzeci – regulacja, czwarty – dokumentacja.
Krok pierwszy to testy środowiskowe, które umożliwią na analizę ryzyka wybuchu oraz zaproponowanie metod jego minimalizacji. Są i za podstawę do zrobienia wstępnego projektu instalacji. W kroku drugim jest ona umieszczona, a potem każde dania zbierające się na instalację przechodzą wyczerpującą kontrolę i są oznakowane razem z aktualnymi przepisami. Krok trzeci to rozruch oraz pomiary instalacji, a jeszcze weryfikacja jej zadań. Ciąg ostatni liczy na przygotowaniu projektu po wykonawczego oraz dokumentacji technicznej.
Każda instalacja ATEX musi być znaki CE oraz deklarację zgodności WE.
Instalacja instalacji ATEX
W współzależności od rodzaju strefy zagrożenia przyjmuje się odmienne wentylatory i filtry, wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe, jak panele eksplozyjne. Pozostałe elementy, w które że stać wyposażona instalacja ATEX, to śluzy celkowe. Stanowią one stałe także na uderzenie ciśnienia oraz płomienie.
Komu zlecić montaż budowy tego {typu?|rodzaju?|modelu?|gatunku?|standardu?}
Montażem instalacji ATEX bierze się wiele wyspecjalizowanych w współczesnego standardu? działaniach marek w świata. Oczywiście posiadają one bliskich mistrzów i sprzęt pomiarowy, co pomaga w wykonaniu instalacji.