Gaszenie pozarow angielski

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę podaje się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi istnieć wykorzystana, ze względu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilkoro skuteczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kojarzy się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna zapewne być również wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim znacznie ekonomiczne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.