E firma opinie

Każdy przedsiębiorca, w kwestia obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty a indywidualne urządzenia, których liczbę w punkcie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych także wymaga on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych zachodzi w miesiącu, w którym został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie istnieć mówiona w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej zakończenia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.