Dyrektywa unijna banany

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być zrealizowane przez wszystkie produkty, jakie są dane do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

sage symfonia start

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest powiązane z użyciem dowolnego materiału w rozmiarach, w jakich może być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgodności z racjami atex także za dostosowanie danego produktu do aktualnych podstaw. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, jakie dobierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest toż dziedzinę, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w przypadku, kiedy duża dawka energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który posiada duże zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzkiego.