Dyrektywa unijna a prawo polskie

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć spełnione przez każde produkty, które są dane do wdrożenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w jednych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego towaru w rozmiarach, w których może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z normami atex a za dostosowanie danego artykułu do tych norm. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, jakie ustalają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wówczas dziedzinę, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, jak duża dawka energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który posiada duże zagrożenie dla trwania i zdrowia ludzkiego.