Akty prawne fundusze unijne

Żyjące w krajach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w przepisach prawych ograniczających się do bezpieczeństwa zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że postanowiono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd i w obrębie stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Nazwa tego aktu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi AtmosphereExplosible. Głównym zadaniem tej dyrektywy było niczym najszybsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w strefach zagrożonych. W kontraktu z tym omawiany dokument szeroko łączy się zarówno do systemów ochronnych jak i narzędzi, które podawane są w odległościach zagrożonych wybuchem. Mowa tu oraz o urządzeniach elektrycznych.Razem z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może dotyczyć z przechowywania, produkowania a też użytkowania substancji, jakie w końca połączenia z powietrzem lub i z inną substancją mogą przynieść rzekomy wybuch. W zasięgu tych podstawy wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a oraz ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to miały oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy.Aczkolwiek nie sposób opisać wszystkiego co widzi się w przedmiotowym dokumencie. Stąd też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż wpływa on wszystkie warunki oraz wymagania w dziale sposobów oraz narzędzi wprowadzanych w przestrzeniach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą oglądać się w przyszłych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden środek nie mogą być sprzeczne z informacją ATEX.Należy dodatkowo pamiętać, że każde urządzenia używane w przestrzeniach zagrożonych muszą być ściśle znakowane znakiem CE, co świadczy, że narzędzie to musiało przejść procedurę oceny zgodności realizowaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (bowiem tak nazywana jest Informacja ATEX w sukcesu niezgodności urządzeń w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do wycofania takich urządzeń.